Informujeme Vás o zpracování osobních údajů  dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU/2016/67) GDPR  ve společnosti a na našich webových stránkách a taktéž o Vašich právech, které souvisejí s ochranou dat. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze k účelu, ke kterému jsou nezbytně nutné. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou.

1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme na webových stránkách v tomto rozsahu na základě:

 1. plnění smlouvy
 2. plnění právní povinnosti
 3. splnění oprávněného zájmu správce

Formulář Objednávka velkoobjemového kontejneru:

 • jméno a příjmení nebo název firmy
 • fakturační adresa
 • IČ, DIČ
 • adresa přistavení kontejneru
 • kontaktní osoba
 • telefon
 • email

Veškeré tyto údaje jsou zpracovány v rámci objednávky, pro které jsou tyto údaje nezbytné. Tyto údaje jsou zpracovány v souladu se zákony. Slouží taktéž k užití oprávněného zájmu, které jsou nezbytné pro řešení a poskytování našich služeb např. řešení skutečností s vyřízením objednávky, stížnosti, reklamace, přání nebo rozšíření služeb, vymáhání pohledávek, fakturačních záležitostí aj. Údaje jsou uchovány dle Spisového a skartačního řádu naší společnosti a dle lhůt jednotlivých zákonů.

Formulář Objednávka bionádoby:

 • jméno a příjmení
 • ulice a číslo popisné
 • městská část
 • velikost zahrady/pozemku v m2
 • email
 • telefon

Objednávka bionádoby slouží k objednání dané popelnice pro občany i firmy. Veškeré tyto údaje jsou zpracovány v rámci objednávky, pro které jsou tyto údaje nezbytné. Tyto údaje jsou zpracovány v souladu se zákony. Slouží taktéž k užití oprávněného zájmu, které jsou nezbytné pro řešení a poskytování našich služeb např. řešení skutečností s vyřízením objednávky, stížnosti, reklamace, přání nebo rozšíření služeb, vymáhání pohledávek, fakturačních záležitostí aj.  Údaje jsou uchovány dle Spisového a skartačního řádu naší společnosti a dle lhůt jednotlivých zákonů.

Formulář Ztratil se! Pomozte najít:

 • jméno a příjmení
 • kde
 • městská část
 • email
 • telefon
 • fotografie psa

Tento formulář slouží ke spolupráci majitele psa a Psího útulku ke vkládání dat o ztraceném zvířeti. Psí útulek je kontaktován prostřednictvím odpovědné osoby o vložení dat do databáze a je následně kontaktována osoba, která data vložila. Údaje včetně fotografie jsou vystaveny na webových stránkách po dobu 2 týdnů. Poté smazány. K dalšímu zpracování nedochází. Majitel psa by měl vzít na vědomí, že jím umístěná fotografie, je souhlasem ke zpracování dané fotky.

Formulář Napište nám:

 • jméno a příjmení
 • email

Formulář pro uchazeče o zaměstnání:

 • jméno a příjmení 
 • datum narození
 • telefon
 • email
 • životopis

Veškeré tyto údaje jsou zpracovány v rámci mzdového oddělení, pro které jsou tyto údaje nezbytné. Údaje jsou uchovány dle Spisového a skartačního řádu naší společnosti a dle lhůt jednotlivých zákonů.

Veškeré tyto údaje slouží k řešení podnětů týkajících se objednávky služeb, hlášení poruch veřejného osvětlení, hlášení požadavků na zimní údržbu a pro ostatní připomínky a dotazy a pro zpětnou vazbu pro řešení stížností a reklamací. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování našich služeb v rámci naší spolupráce s Vámi. Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné, pokud nám osobní údaje odmítnete sdělit, není možné danou objednávku vystavit, služby provést či podílet se na zveřejnění hledaného zvířete či zpracovávat osobní údaje pro výběrové řízení.

Další důležité informace naleznete v dokumentaci: Z 54 Ochrana osobních údajů, změnový list č. 1

2. KATEGORIE ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikační údaje: např.: jméno, příjmení a datum narození, slouží k rozeznání
Kontaktní údaje: např. e – mailová adresa, telefonní číslo, adresa, IČ, DIČ, a jiné obdobné informace

3. ZPRACOVATEL OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce:
Technické služby Karviná, a. s.
Bohumínská 1878/6
735 06 Karviná – Nové Město

IČ: 65138082

DIČ: CZ65138082

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu Ostrava odd. B, vložka 1215.

email: tsk@tsk.cz

telefon: 596 302 151

Zpracovateli jsou odpovědné osoby za vyřízení objednávky, webových stránek, fakturaci, dále ÚR, VE, IT, AŘ.

prostřednictvím:

provozovatel:
Petr Kozar
Malá Strana 298
Hladké Životice
www.webkozar.cz

zpracovatel:
PSÍ ÚTULEK KARVINÁ DARKOV
Ul. Brožíkova II
735 03 Karviná –  Lázně Darkov

zpracovatel:
referent správy (administrátor webových stránek)
Technické služby Karviná, a. s.
Bohumínská 1878/6
735 06 Karviná – Nové Město

4. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DALŠÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje nepředáváme dalším stranám ani tyto údaje nevyužíváme v zahraničí v rámci EU. Tyto údaje jsou přístupny pouze správci a zpracovatelům. Jiným osobám nejsou přístupny. Na našich webových stránkách nesbíráme žádná jiné data, nevyužíváme cookies ani neukládáme IP adresy. Citlivá data také nevyžadujeme.

5. UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH DAT

Vaše osobní údaje uchováme pouze po nezbytně nutnou dobu určenou spisovým a skartačním řádem a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

6. PRÁVA SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU DAT

Máte právo se na nás obrátit s dotazem na využití či nakládání s Vašimi osobními údaji.

a) Právo na přístup k osobním údajům

Můžete se na nás obrátit a vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás zpracováváme.

b) Právo si nechat opravit své osobní údaje

Můžete si nechat opravit své údaje, pokud zjistíte, že jsou nepřesné nebo neúplné. Můžete požádat o aktualizaci svých údajů.

c) Právo na výmaz svých osobních údajů

Jedná se o takové údaje, které nejsou nezbytné pro plnění účelu zpracování, nebo již pominul účel pro zpracování. V ostatních případech musí být brán zřetel na povinné lhůty pro uchování dle platné legislativy.

d) Právo na omezení zpracování osobních údajů

Pokud si myslíte, že údaje o Vás jsou nepřesné, máte právo omezit zpracování Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že zpracování je protiprávní.

e) právo na přenositelnost osobních údajů

Můžete požádat o zpracování svých osobních údajů. Tyto údaje Vám budou vydány na základě písemné žádosti a to v obvyklém formátu dané evidence.

f) právo vznést námitku na zpracování osobních údajů

Veškeré tyto práva můžete uplatnit:
písemně na adrese společnosti:

Technické služby Karviná, a. s.
Bohumínská 1878/6
735 06 Karviná – Nové Město

písemně emailem:
tsk@tsk.cz

datovou schránkou:

 juechzw