Systém kvality a ochrany ŽP

Naše společnost má zaveden integrovaný systém řízení, konkrétně systém managementu kvality a systém environmentálního managementu. Integrovaný systém řízení je uplatněn v celé společnosti.

Politika kvality a řízení ochrany životního prostředí

Technické služby Karviná, a.s. jsou společností zabývající se poskytováním veřejně prospěšných služeb, zejména odstraňováním odpadů, zajišťováním veřejného osvětlení, údržbou místních komunikací a úpravou veřejných zelených ploch, prováděním stavební činnosti.

Dlouhodobým cílem společnosti je dosáhnout při realizaci veřejně prospěšných služeb a všech dalších podnikatelských záměrů vysoké kvality a spolehlivosti při minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a zviditelnit se v regionu svým přístupem a dobrovolnými aktivitami ve vztahu k ochraně životního prostředí. Záměrem společnosti je zlepšení poskytovaných služeb v oblasti sběru bioodpadu.

Odpovědný přístup při poskytování služeb za současného respektování ochrany životního prostředí jako jedné z priorit při řízení společnosti je zárukou serióznosti a jistoty pro všechny partnery – zákazníky, dodavatele, veřejnost, zaměstnance a orgány státní správy.

Vedení společnosti vyhlašuje tuto politiku s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci, obchodními partnery, příslušnými orgány státní správy a širokou veřejností.

Zásady pro plnění Politiky kvality a řízení ochrany životního prostředí

 • kvalita a ochrana životního prostředí jsou záležitostí každého jednotlivého zaměstnance, který je součástí a základním prvkem systému řízení kvality a ochrany životního prostředí,
 • pro dosažení výsledné kvality služeb je důležitá spolupráce a spoluúčast všech zaměstnanců včetně zajištění kvality i ze strany dodavatelů,
 • nezbytným předpokladem dosažení spokojenosti partnerů je poznání jejich potřeb a požadavků,
 • při realizaci veřejně prospěšných služeb zajišťovat kvalitu a dodržovat požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí,
 • poskytovat služby a realizovat činnosti s ohledem na účinné využívání energie a materiálů,
 • zajišťovat další využití vytříděných odpadů, o problematice sběru, dalšího využívání a přístupu k ochraně životního prostředí poskytovat informace našim partnerům,
 • prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, technologie a technologická zařízení, zdraví a bezpečnost zaměstnanců,
 • eliminovat hrozby a příležitosti v rámci prevence rizik a příležitostí, tato rizika a příležitosti identifikovat, analyzovat a hodnotit a navrhovat opatření k řešení těchto rizik,
 • vytvářet strategické plány a cíle společnosti, které budou dlouhodobě prosazovat udržitelný rozvoj naší společnosti, který napomáhá k ochraně životního prostředí,
 • systematicky zvyšovat povědomí o kvalitě a environmentální povědomí našich zaměstnanců,
 • neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb v souladu s environmentálními požadavky našich zákazníků a očekáváním veřejnosti.

Při naplňování Politiky kvality a řízení ochrany životního prostředí se vedení společnosti zavazuje

 • udržovat obousměrnou komunikaci s partnery,
 • vytvořit vhodné pracovní podmínky, pracovní prostředí, zajistit odpovídající pracovní prostředky, umožnit zvyšování kvalifikace dalším vzděláváním,
 • podporovat u zaměstnanců vědomí sounáležitosti se společností,
 • neustále ověřovat, udržovat a zlepšovat funkčnost systému,
 • přijímat cíle a v rámci zlepšování řízení přezkoumávat systém kvality a environmentu,
 • zajistit potřebné zdroje.

V Karviné 01. října 2017

Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA
ředitel společnosti

Politika kvality a EMS – ke stažení (PDF, 267 kB)

DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:

Bezpečnostní pokyny pro zainteresované strany – ke stažení (PDF, 308 kB)
Provozní řád sběrného dvoru – ke stažení (PDF, 1 545 kB)
Místní bezpečnostní předpis – silniční doprava, údržba a oprava vozidel – ke stažení (PDF, 926 kB)

Certifikáty

Reference