Systém kvality a ochrany ŽP

 

Naše společnost má zaveden integrovaný systém řízení, konkrétně systém managementu kvality a systém environmentálního managementu. Integrovaný systém řízení je uplatněn v celé společnosti.

 

Politika kvality a řízení ochrany životního prostředí

 

Technické služby Karviná, a.s. jsou společností zabývající se poskytováním veřejně prospěšných služeb, zejména odstraňováním odpadů, zajišťováním veřejného osvětlení, údržbou místních komunikací a úpravou veřejných zelených ploch, prováděním stavební činnosti.

 

Dlouhodobým cílem společnosti je dosáhnout při realizaci veřejně prospěšných služeb a všech dalších podnikatelských záměrů vysoké kvality a spolehlivosti při minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí a zviditelnit se v regionu svým přístupem a dobrovolnými aktivitami ve vztahu k ochraně životního prostředí. Záměrem společnosti je zlepšení poskytovaných služeb v oblasti sběru bioodpadu.

 

Odpovědný přístup při poskytování služeb za současného respektování ochrany životního prostředí jako jedné z priorit při řízení společnosti je zárukou serióznosti a jistoty pro všechny partnery – zákazníky, dodavatele, veřejnost, zaměstnance a orgány státní správy.

 

Vedení společnosti vyhlašuje tuto politiku s přesvědčením, že bude pochopena a přijata všemi našimi zaměstnanci, obchodními partnery, příslušnými orgány státní správy a širokou veřejností.

 

Zásady pro plnění Politiky kvality a řízení ochrany životního prostředí

 • kvalita a ochrana životního prostředí jsou záležitostí každého jednotlivého zaměstnance, který je součástí a základním prvkem systému řízení kvality a ochrany životního prostředí,

 • pro dosažení výsledné kvality služeb je důležitá spolupráce a spoluúčast všech zaměstnanců včetně zajištění kvality i ze strany dodavatelů,

 • nezbytným předpokladem dosažení spokojenosti partnerů je poznání jejich potřeb a požadavků,

 • při realizaci veřejně prospěšných služeb zajišťovat kvalitu a dodržovat požadavky právních předpisů a jiné požadavky v oblasti ochrany životního prostředí,

 • poskytovat služby a realizovat činnosti s ohledem na účinné využívání energie a materiálů,

 • zajišťovat další využití vytříděných odpadů, o problematice sběru, dalšího využívání a přístupu k ochraně životního prostředí poskytovat informace našim partnerům,

 • prevencí předcházet možnosti vzniku mimořádných situací, jejichž důsledky by mohly mít negativní vliv na životní prostředí, technologie a technologická zařízení, zdraví a bezpečnost zaměstnanců,

 • eliminovat hrozby a příležitosti v rámci prevence rizik a příležitostí, tato rizika a příležitosti identifikovat, analyzovat a hodnotit a navrhovat opatření k řešení těchto rizik,

 • vytvářet strategické plány a cíle společnosti, které budou dlouhodobě prosazovat udržitelný rozvoj naší společnosti, který napomáhá k ochraně životního prostředí,

 • systematicky zvyšovat povědomí o kvalitě a environmentální povědomí našich zaměstnanců,

 • neustále zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb v souladu s environmentálními požadavky našich zákazníků a očekáváním veřejnosti.

   

  Při naplňování Politiky kvality a řízení ochrany životního prostředí se vedení společnosti zavazuje

 • udržovat obousměrnou komunikaci s partnery,

 • vytvořit vhodné pracovní podmínky, pracovní prostředí, zajistit odpovídající pracovní prostředky, umožnit zvyšování kvalifikace dalším vzděláváním,

 • podporovat u zaměstnanců vědomí sounáležitosti se společností,

 • neustále ověřovat, udržovat a zlepšovat funkčnost systému,

 • přijímat cíle a v rámci zlepšování řízení přezkoumávat systém kvality a environmentu,

 • zajistit potřebné zdroje.

   

  V Karviné 01. října 2017                                                          

   

   

   

                                                                         Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA
                                                                           ředitel společnostiPolitika kvality a EMS - pdf


DALŠÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY:


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZAINTERESOVANÉ STRANY - pdf

PROVOZNÍ ŘÁD SBĚRNÉHO DVORA - pdf

MÍSTNÍ PROVOZNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS - SILNIČNÍ DOPRAVA, ÚDRŽBA A OPRAVA VOZIDEL