07.11.2019

Karviná podporuje domácí kompostování


Díky dotaci rozdá město zdarma občanům šest stovek kompostérů.

5.11.2019 – Na základě opakovaných požadavků občanů statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb ve spolupráci s Odborem školství a rozvoje Magistrátu města Karviné, zajistilo projekt pod názvem „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_103/0008466, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014–2020 a pořídilo 600 kusů kompostérů o objemu 1 400 litrů. Dotace ze strany poskytovatele – Ministerstvo životního prostředí ČR – činí 85 %, zbylých 15 % uhradí město.


Občané, kteří budou mít o kompostér zájem, se mohou od 11.11.2019 do 11.12.2019 a od 6.1.2020 v úředních dnech v pondělí a ve středu od 7:30 h do 17:30 h dostavit na Odbor komunálních služeb, ul. Karola Śliwky 618, Karviná-Fryštát, 1. patro, číslo dveří 62, uzavřít smlouvu o výpůjčce. Vzorovou smlouvu ve formátu pdf najdete na tomto webu.


Pro uzavření smlouvy je nutné dodržet tyto podmínky:

  • fyzická osoba musí mít trvalý pobyt na území města Karviné (při vyřizování je nutné předložit občanský průkaz),
  • kompostér bude umístěn na pozemku, který se nachází v katastrálním území města Karviné na veřejně nepřístupném místě a bude chráněn před poškozením, ztrátou nebo zničením a nesmí být přenechán do užívání třetí osobě (při vyřizování je vhodné předložit výpis z katastru nemovitostí nebo nájemní smlouvu na pozemek).

Po řádném uzavření smlouvy si mohou občané kompostéry vyzvednout na Technických službách Karviná, a.s., ul. Bohumínská 1878, Karviná-Nové Město, a to od 12.11.2019 každé úterý a čtvrtek (kromě svátků) od 8:00 h do 16:00 h, v prosinci 2019 i v soboty od 8:00 h do 14:30 h. Pokud kompostér nebude do 30 dnů od uzavření smlouvy vyzvednut, smlouva zaniká.


Dnem následujícím po skončení výpůjčky, tj. dnem následujícím po uplynutí pěti let ode dne schválení posledního vyúčtování dotace poskytovatelem dotace, přejde kompostér bezplatně do vlastnictví fyzické osoby, která si o něj požádala.


Zdroj: https://www.karvina.cz/magistrat/odbory-magistratu/odbor-komunalnich-sluzeb/karvina-podporuje-domaci-kompostovani?lang=1&ref=m&source=email